arrow Chủ nhật, 1/11/2020

Khu công nghiệp » KCN Xuân Lộc » Thông tin môi trường

Thông tin môi trường KCN Xuân Lộc


1. Nhà máy xử lý nước thải và thu gom rác thải:

  - Nhà máy xử lý nước thải (NMXLNT) tập trung với công suất đáp ứng lượng nước thải Khu công nghiệp Xuân Lộc, chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường quy định và ổn định với côn g suất là 1000m3/ngày đêm và đã hoàn thành và đưa vào hoạt động .

  - Thu gom rác thải sinh hoạt cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp: các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Xuân Lộc tự liên hệ với đơn vị cung ứng dịch vụ để được thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt.


2. Giá trị giới hạn các thông số và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải tiếp nhận vào Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Xuân Lộc

3. Phí xử lý nước thải và tiêu chuẩn xử lý nước thải

 3.1 Phí xử lý nước thải: theo quy định của KCN Xuân Lộc.

 3.2 Tiêu chuẩn xử lý nước thải

4. Bảng công khai thông tin về công tác bảo vệ môi trường Khu công nghiệp Xuân Lộc năm 2015 (Xem chi tiết tại đây)
5. Bảng công khai thông tin về công tác bảo vệ môi trường Khu công nghiệp Xuân Lộc năm 2016(Xem chi tiết tại đây)
6. Bảng công khai thông tin về công tác bảo vệ môi trường Khu công nghiệp Xuân Lộc năm 2017(Xem chi tiết tại đây)
7. Bảng công khai thông tin về công tác bảo vệ môi trường Khu công nghiệp Xuân Lộc năm 2018(Xem chi tiết tại đây)
8. Bảng công khai thông tin về công tác bảo vệ môi trường Khu công nghiệp Xuân Lộc năm 2019(Xem chi tiết tại đây)