arrow Thứ 5, 20/6/2019

Khu công nghiệp » KCN Biên Hòa 2 » Thông tin môi trường

Thông tin môi trường KCN Biên Hòa 2


Bảng công bố thông tin môi trường Khu công nghiệp Biên Hòa 2 năm 2015 (Xem chi tiết tại đây)

Bảng công bố thông tin môi trường Khu công nghiệp Biên Hòa 2 năm 2016 (Xem chi tiết tại đây)
 
Bảng công bố thông tin môi trường Khu công nghiệp Biên Hòa 2 năm 2017 (Xem chi tiết tại đây)

Bảng công bố thông tin môi trường Khu công nghiệp Biên Hòa 2 năm 2018 (Xem chi tiết tại đây)