arrow Thứ 4, 24/1/2018

Khu công nghiệp » KCN Biên Hòa 2 » Thông tin môi trường

Thông tin môi trường KCN Biên Hòa 2


Bảng công bố thông tin môi trường Khu công nghiệp Biên Hòa 2 năm 2015 (Xem chi tiết tại đây)

Bảng công bố thông tin môi trường Khu công nghiệp Biên Hòa 2 năm 2016 (Xem chi tiết tại đây)