arrow Thứ 5, 21/2/2019

Khu công nghiệp » KCN Thạnh Phú » Thông tin môi trường

Thông tin môi trường KCN Thạnh Phú


1. Nhà máy xử lý nước thải và thu gom rác thải

    Nhà máy xử lý nước thải(NMXLNT) tập trung với công suất đáp ứng lượng nước thải Khu công nghiệp, chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường quy định và ổn định với công suất là 2.500m3/ngày đêm, giai đoạn I với công suất là 500m3/ngày đêm.

   Thu gom rác thải sinh hoạt cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp: các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tự liên hệ với đơn vị cung ứng dịch vụ để được thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt.

 


2. Giá trị giới hạn các thông số và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải

   Bảng giá trị giới hạn


3. Tiêu chuẩn xử lý nước thải

  - Căn cứ Quy chuẩn Quốc gia về môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009.

  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp:QCVN 40: 2011/BTNMT


4. Phí xử lý nước thải: 0,32 USD/m3(chưa thuế GTGT)
 
 
5.  Bảng công khai thông tin về công tác bảo vệ môi trường Khu công nghiệp Thạnh Phú năm 2016 (Xem chi tiết tại đây )

6.  Bảng công khai thông tin về công tác bảo vệ môi trường Khu công nghiệp Thạnh Phú năm 2017 (Xem chi tiết tại đây )

 

7.   Bảng công khai thông tin về công tác bảo vệ môi trường Khu công nghiệp Thạnh Phú năm 2018 (Xem chi tiết  tại đây )