arrow Chủ nhật, 1/11/2020

Khu công nghiệp » KCN Biên Hòa 2 » Cơ sở hạ tầng kỹ thuật

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật KCN Biên Hòa 2


Hệ thống cấp nước:

- Nguồn cấp từ Công ty Cấp nước Đồng Nai, công suất 25.000 m3/ngày.

- Đơn giá nước hiện hành: chi tiết tại www.dowaco.vn.

Hệ thống cấp điện:

- Nguồn cấp từ nguồn điện lưới quốc gia.

- Giá bán điện hiện hành: chi tiết theo QĐ số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 quy định về giá bán điện của Bộ Công thương.

Hệ thống thông tin liên lạc:

- Hoàn chỉnh hệ thống hành lang kỹ thuật cho các dịch vụ viễn thông ADSL, FAX …

Hệ thống xử lý nước thải:

- Tổng công suất: 8.000 m3/ ngày, công nghệ xử lý sinh học kết hợp hóa lý.

- Nước thải sau xử lý theo tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột A.

- Phí xử lý nước thải (chưa có thuế VAT): 7.282 đồng/m3 (» USD 0,32/m3).