arrow Chủ nhật, 20/10/2019

Hỗ trợ trực tuyến

Mr Duy: 0908 556 279

Thống kê truy cập

Đang Online: 2

Lượt truy cập: 625949

Thông báo

- Thông báo về việc mất sổ cổ đông (xem chi tiết tại đây)

- Thông tin tóm tắt về công ty đại chúng (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo về việc trở thành công ty đại chúng (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo về việc chi cổ tức còn lại năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo về việc cập nhật, điều chỉnh thông tin trên sổ cổ đông (xem chi tiết tại đây)

- Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2019 (  xem chi tiết tại đây )

- Thư mời và Chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo v/v tạm ứng chi cổ tức đợt 1 năm 2018 ( xem chi tiết tại đây )

- Thông báo v/v đề nghị cấp lại Sổ cổ đông có mã cổ đông SZB.C.001 (xem chi tiết tại đây )

- Thông báo V/v chi trả cổ tức còn lại năm 2017 (xem chi tiết tại đây )

- Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2018 (  xem chi tiết tại đây )

- Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2018 ( xem chi tiết tại đây)

- Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

- TB V/v tạm ứng chi cổ tức đợt 1 năm 2017 (  xem chi tiết tại đây )

- Thông báo V/v chi trả cổ tức còn lại năm 2016 (xem chi tiết tại đây )

- Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2017 (  xem chi tiết tại đây )

- Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2017 ( xem chi tiết tại đây)

- Mẫu đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2017 ( xem chi tiết tại đây)

- Thư mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 ( xem chi tiết tại đây )

- TB V/v tạm ứng chi cổ tức đợt 1 năm 2016 (  xem chi tiết tại đây )

- TB V/v chốt danh sách và chi cổ tức năm 2015 ( xem chi tiết tại đây)

- Hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ( xem chi tiết tại đây)

- Thông báo V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ( xem chi tiết tại đây)

- Mẫu đăng ký tham dự - ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2016 ( xem chi tiết tại đây)

- TB V/v chốt danh sách và chi cổ tức năm 2014 ( xem chi tiết tại đây)

- Thông báo V/v lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thông qua chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 
( xem chi tiết tại đây)

- Thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng ( xem chi tiết tại đây)

- Công văn của UBCKNN về việc hủy đăng ký công ty đại chúng ( xem chi tiết tại đây)

- Hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ( xem chi tiết tại đây)

- Mẫu đăng ký tham dự - ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2015 ( xem chi tiết tại đây)

- Thông báo V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ( xem chi tiết tại đây)

- TB V/v chốt danh sách và chi cổ tức năm 2013 ( xem chi tiết tại đây)

- Mẫu cung cấp thông tin về tài khoản dành cho Quý cổ đông ( xem chi tiết tại đây)

- Thông tin ứng viên HĐQT nhiệm kỳ II ( xem chi tiết tại đây)

- Thông tin ứng viên BKS nhiệm kỳ II ( xem chi tiết tại đây)

- Hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ( xem chi tiết tại đây)

- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên tự ứng cử, đề cử thành viên HĐQT-BKS năm 2014 ( xem chi tiết tại đây)

- Mẫu tự ứng cử - đề cử thành viên HĐQT- BKS năm 2014 ( xem chi tiết tại đây)

- Mẫu đăng ký tham dự - ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2014 ( xem chi tiết tại đây)

- Thông báo V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ( xem chi tiết tại đây)

- Thông báo V/v đăng tải báo cáo tài chính năm 2012 của Cty CP KCN Định Quán đã được kiểm toán trên website công ty ( xem chi tiết tại đây)

- TB V/v chốt danh sách và chi cổ tức năm 2012 ( xem chi tiết tại đây)

- Hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ( xem chi tiết tại đây

- Thông báo V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ( xem chi tiết tại đây

- Thông báo V/v lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ( xem chi tiết tại đây)

- TB V/v chốt danh sách và chi cổ tức đợt 2 năm 2011 ( xem chi tiết tại đây)

- Hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 ( xem chi tiết tại đây)

- Thông báo V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 ( xem chi tiết tại đây)

- TB V/v chốt danh sách, và tạm chi cổ tức đợt 1 năm 2011 ( xem chi tiết tại đây)

- TB V/v chốt danh sách, và chi cổ tức đợt 2 năm 2010 ( xem chi tiết tại đây)

- Thông báo V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 ( xem chi tiết tại đây)

- Mẫu ủy quyền dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 ( xem chi tiết tại đây)

- TB V/v chốt danh sách, tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2010 ( xem chi tiết tại đây)

- Mẫu cung cấp thông tin về tài khoản dành cho Quý cổ đông ( xem chi tiết tại đây)

- Mẫu ủy quyền nhận cổ tức dành cho Quý cổ đông ( xem chi tiết tại đây)

- Thông tin V/v nộp thuế thu nhập cá nhân ( xem chi tiết tại đây)

.:: Các bài giới thiệu khác