arrow Thứ 6, 30/10/2020

Hỗ trợ trực tuyến

Mr Duy: 0908 556 279

Thống kê truy cập

Đang Online: 3

Lượt truy cập: 747390

Thông báo

- Thông báo quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn (xem chi tiết tại đây) - 13/08/2020

- Báo cáo quản trị công ty 6 tháng năm 2020 (xem chi tiết tại đây) - 16/07/2020

- Thông báo về việc thay đổi người có liên quan của thành viên HĐQT (xem chi tiết tại đây) - 15/07/2020

- Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (xem chi tiết tại đây) - 05/06/2020

- Thông báo về việc cử nhân sự đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Sonadezi Bình Thuận (xem chi tiết tại đây) - 01/06/2020

- Thông báo về việc ký hợp đồng soát xét BCTC trong năm 2020 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (xem chi tiết tại đây) - 28/05/2020

- Thông báo về việc thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan (xem chi tiết tại đây) - 22/05/2020

- Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ (xem chi tiết tại đây) - 20/05/2020

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (xem chi tiết tại đây) - 22/04/2020

- Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 (xem chi tiết tại đây) - 07/04/2020

- Thư mời tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 (xem chi tiết tại đây) - 01/04/2020

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (xem chi tiết tại đây) - 25/03/2020

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020 (xem chi tiết tại đây) - 03/03/2020

- Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ (xem chi tiết tại đây) - 26/02/2020

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 (xem chi tiết tại đây) - 30/01/2020

- Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (xem chi tiết tại đây) - 15/01/2020

- Quyết định về việc Ông Hà Quang Chấn - Phó Tổng Giám đốc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí (xem chi tiết tại đây) - 10/01/2020

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản (xem chi tiết tại đây) - 26/12/2019

- Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của CTCP Sonadezi Long Bình (xem chi tiết tại đây) - 13/12/2019


- Thông báo về việc tham dự buổi hướng dẫn giao dịch, đăng ký mở tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán (xem chi tiết tại đây) - 02/12/2019

- Thông báo về việc mất sổ cổ đông (xem chi tiết tại đây) - 20/08/2019

- Thông tin tóm tắt về công ty đại chúng (xem chi tiết tại đây) - 16/08/2019

- Thông báo về việc trở thành công ty đại chúng (xem chi tiết tại đây) - 16/08/2019

- Thông báo về việc chi cổ tức còn lại năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo về việc cập nhật, điều chỉnh thông tin trên sổ cổ đông (xem chi tiết tại đây)

- Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2019 (  xem chi tiết tại đây )

- Thư mời và Chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo v/v tạm ứng chi cổ tức đợt 1 năm 2018 ( xem chi tiết tại đây )

- Thông báo v/v đề nghị cấp lại Sổ cổ đông có mã cổ đông SZB.C.001 (xem chi tiết tại đây )

- Thông báo V/v chi trả cổ tức còn lại năm 2017 (xem chi tiết tại đây )

- Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2018 (  xem chi tiết tại đây )

- Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2018 ( xem chi tiết tại đây)

- Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

- TB V/v tạm ứng chi cổ tức đợt 1 năm 2017 (  xem chi tiết tại đây )

- Thông báo V/v chi trả cổ tức còn lại năm 2016 (xem chi tiết tại đây )

- Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2017 (  xem chi tiết tại đây )

- Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2017 ( xem chi tiết tại đây)

- Mẫu đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2017 ( xem chi tiết tại đây)

- Thư mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 ( xem chi tiết tại đây )

- TB V/v tạm ứng chi cổ tức đợt 1 năm 2016 (  xem chi tiết tại đây )

- TB V/v chốt danh sách và chi cổ tức năm 2015 ( xem chi tiết tại đây)

- Hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ( xem chi tiết tại đây)

- Thông báo V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ( xem chi tiết tại đây)

- Mẫu đăng ký tham dự - ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2016 ( xem chi tiết tại đây)

- TB V/v chốt danh sách và chi cổ tức năm 2014 ( xem chi tiết tại đây)

- Thông báo V/v lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thông qua chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 
( xem chi tiết tại đây)

- Thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng ( xem chi tiết tại đây)

- Công văn của UBCKNN về việc hủy đăng ký công ty đại chúng ( xem chi tiết tại đây)

- Hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ( xem chi tiết tại đây)

- Mẫu đăng ký tham dự - ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2015 ( xem chi tiết tại đây)

- Thông báo V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ( xem chi tiết tại đây)

- TB V/v chốt danh sách và chi cổ tức năm 2013 ( xem chi tiết tại đây)

.:: Các bài giới thiệu khác