Tiếng ViệtEnglish
CBTT thông qua chủ trương thực hiện, ký kết hợp đồng/phụ lục, giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2024