Tiếng ViệtEnglish
Nghị quyết về việc ký Hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan