Tiếng ViệtEnglish
Nghị quyết vv ký phụ lục/hợp đồng, giao dịch với bên liên quan (SSS_Dowaco)