Tiếng ViệtEnglish
Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2023