Tiếng ViệtEnglish
Thông qua việc ký kết Phụ lục Hợp đồng với Bên có liên quan