Tiếng ViệtEnglish
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015