Tiếng ViệtEnglish
Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn - Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Trở thành Công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp dẫn đầu tỉnh Đồng Nai

SỨ MỆNH

Chúng tôi đặt ra sứ mệnh trở thành công ty hạ tầng khu công nghiệp chuyên nghiệp thông qua các nỗ lực:

  • Kiến tạo các khu công nghiệp có hạ tầng tốt, quản lý chuyên nghiệp và đồng hành phát triển cùng khách hàng.
  • Chuyên nghiệp trong tất cả các hoạt động đầu tư, quy hoạch, bán hàng, chăm sóc khách hàng và vận hành, bảo trì hạ tầng kỹ thuật.
  • Chuyên nghiệp trong quản trị doanh nghiệp và tuân thủ pháp luật để cung cấp cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ đạt chất lượng tốt nhất

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Phát triển hài hòa lợi ích của các bên liên quan.
  • Nơi khẳng định giá trị bản thân của người lao động, ý nghĩa của công việc, niềm tự hào góp phần phát triển xã hội và đất nước.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Để trở thành công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp dẫn đầu tỉnh Đồng Nai, chúng tôi xác định:

  • Liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ gia tăng sự hài lòng của khách hàng.
  • Sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị, đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan.
  • Phát triển dựa trên năng lực cốt lõi nhằm nâng cao nội lực và lợi thế cạnh tranh của Công ty.
  • Phát triển bền vững, hướng các hoạt động đến những giá trị nền tảng mà Công ty theo đuổi.