arrow Thứ 6, 30/10/2020

Hỗ trợ trực tuyến

Mr Duy: 0908 556 279

Thống kê truy cập

Đang Online: 4

Lượt truy cập: 747365

Biên bản nghị quyết

Quyết định về việc bổ nhiệm Bà Đặng Thị Ngọc Hà giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty (xem tại đây) - 04/05/2020

Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2019 (xem tại đây) - 22/04/2020

Biên bản họp và nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 (xem tại đây) - 22/04/2020

Quyết định về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty (xem tại đây) - 24/03/2020

Nghị quyết về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (xem tại đây) - 24/03/2020

Nghị quyết về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan (xem tại đây) - 03/03/2020

Nghị quyết về kết quả lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản (xem tại đây) - 02/03/2020

Nghị quyết về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản (xem tại đây) - 24/12/2019

Nghị quyết về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (xem tại đây)

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019 (xem  tại đây )

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019 (xem tại đây)

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018 (xem  tại đây )

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018 (xem tại đây)

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017 (xem  tại đây )

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017 (xem tại đây)

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016 (xem tại đây)

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016 (xem tại đây)

Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 (xem tại đây)

Nghị quyết thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 (xem tại đây )

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2015 (xem tại đây)

Biên bản họp ĐHĐCD năm 2015 (xem tại đây)

Biên bản nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 ( xem tại đây)

Biên bản họp ĐHĐCD năm 2014 (xem tại đây)

Nghị quyết họp HĐQT lần 17 (xem tại đây )

Biên bản họp ĐHĐCD năm 2013 (xem tại đây )

Biên bản nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013 ( xem tại đây )

Quyết định kết quả lấy ý kiến ( xin xem tại đây )

Biên bản kiểm phiếu ( xin xem tại đây )

Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2012 ( xin xem tại đây )

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2011 ( xin xem tại đây )

.:: Các bài giới thiệu khác