arrow Thứ 4, 22/1/2020

Hỗ trợ trực tuyến

Mr Duy: 0908 556 279

Thống kê truy cập

Đang Online: 1

Lượt truy cập: 649697

Biên bản nghị quyết

Nghị quyết về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản (xem tại đây)

Nghị quyết về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2018 (xem tại đây)

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019 (xem  tại đây )

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019 (xem tại đây)

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018 (xem  tại đây )

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018 (xem tại đây)

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017 (xem  tại đây )

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017 (xem tại đây)

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016 (xem tại đây)

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016 (xem tại đây)

Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 (xem tại đây)

Nghị quyết thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 (xem tại đây )

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2015 (xem tại đây)

Biên bản họp ĐHĐCD năm 2015 (xem tại đây)

Biên bản nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 ( xem tại đây)

Biên bản họp ĐHĐCD năm 2014 (xem tại đây)

Nghị quyết họp HĐQT lần 17 (xem tại đây )

Biên bản họp ĐHĐCD năm 2013 (xem tại đây )

Biên bản nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013 ( xem tại đây )

Quyết định kết quả lấy ý kiến ( xin xem tại đây )

Biên bản kiểm phiếu ( xin xem tại đây )

Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2012 ( xin xem tại đây )

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2011 ( xin xem tại đây )

.:: Các bài giới thiệu khác