Tiếng ViệtEnglish

Sonadezi Long Bình

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CHO MỌI KHỞI ĐẦU
2009
Thành lập công ty
04
Khu công nghiệp
868
Ha tổng quỹ đất
200
dự án đã thực hiện

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CHO MỌI KHỞI ĐẦU